April 29, 2015
Enjoy Cat Club
Showhall:
Chuokuritsu Sangyokaikan
2-22-4 Higashinihonbashi Chuo-ku
Tokyo, Japan
Info:
Motoko Oizumi, 048-642-5907, motoko@keh.biglobe.ne.jp